Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Historia rzemiosła w Skierniewicach

Pierwsze zapiski o rzemiośle wiejskim w Skierniewicach pochodzą jeszcze sprzed nadania praw miejskich, to jest z XIV wieku. Wiejscy sołtysi byli zainteresowani byli zainteresowani rozwojem rzemiosła, ponieważ przywileje nadawane im przy prawach lokacyjnych przyznawały im udziały w dochodach z rzemiosła. W Skierniwicach był sołtys, więc pojawili się i rzemieślnicy wiejscy: szewcy, piekarze, rzeźnicy, młynarze oraz sukiennicy.

Przywilej lokacyjny miasta z 1457r. wylicza już więcej rzemieślników. Obok wyżej wymienionych wspomina o: postrzygaczach, kowalach i kuśnierzach. Rozwój rzemiosła w nowopowstałym mieście wynikał z wprowadzenia strefy ochronnej wokół miasta w promieniu 1 mili. W strefie ochronnej nie wolno w okolicznych wsiach było uprawiać rzemiosła. W latach 1531-1620 nastąpił wzrost liczby rzemieślników z 62 do 215. Na początku XVII wieku dominowali warsztaty związane z produkcją ubrań (szewcy, krawcy, sukiennicy). Na drugim miejscu były zawody związane z przetwarzaniem żywności (piwowarzy, piekarze, rzeźnicy), w tym najliczniejszą grupą rzemieślników w 1620r. stanowiło 34 piwowarów. Najmniej było rzemieślników wyrabiających sprzęt i narzędzia. Obok tego funkcjonowały dwa młyny- w okolicach dzisiejszej Parowozowni oraz tamy na Zalewie Zadębie.

W XVI wieku powstał w Skierniewicach pierwszy cech- w 1500r. został nadany przez arcybiskupa Fryderyka przywilej bractwu szewców. Cechy powstawały wówczas w celu obrony interesów producentów-rzemieślników przed kupcami oraz rzemieślnikami z innych miast. Przywilej chronił lokalny rynek przed konkurencją z innych miast, regulował zasady kontroli jakości wyrobów i wymierzania kar za fuszerkę. W tym samym stuleciu zostały nadane jeszcze cztery przywilej cechowe dla: połączonego cechu kowali, ślusarzy i szklarzy (arcybiskup M.Dzierzgowski w 1556r.), dla krawców (arcybiskup J.Uchański w 1580r.), dla kuśnierzy (arcybiskup J.Uchański w 1590r.) oraz dla połączonego cechu stelmachów, kołodziejów, stolarzy, bednarzy, rymarzy i powroźników (arcybiskup W.Gębicki w 1617r.) Duży wpływ na rozwój miasta i wraz z nim rzemiosła mieli właściciele Skierniewic- arcybiskupi gnieźnieńscy. Nadawali oni liczne przywileje cechom rzemieślniczym, co zaowocowało szybkim jak na owe czasy rozwojem miasta.

DALEJ >>>

1 | 2 | 3

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO